SUPPORT

Notice & News

공지 & 뉴스
자료실
정품 등록
온라인 문의
A/S
FAQ
전체 23
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
공지사항
지니봇 펌웨어 2.4.31 업데이트 안내
genirobot | 2024.04.11 | 추천 0 | 조회 842
genirobot 2024.04.11 0 842
공지사항
인터넷 접속을 통한 지니봇 온라인 스크래치 활용 안내
genirobot | 2024.03.26 | 추천 0 | 조회 249
genirobot 2024.03.26 0 249
공지사항
언플러그드, 피지컬 컴퓨팅을 위한 지니봇 테크니컬 가이드 안내 문서
genirobot | 2024.03.18 | 추천 0 | 조회 861
genirobot 2024.03.18 0 861
공지사항
구글 AI 음성 인식 코딩, 내 목소리로 지니봇 코딩하기
genirobot | 2024.03.01 | 추천 0 | 조회 277
genirobot 2024.03.01 0 277
공지사항
지니봇 구글 안드로이드 1.1.33 및 애플 iOS 1.0.22 앱 업데이트 안내
genirobot | 2024.03.01 | 추천 0 | 조회 464
genirobot 2024.03.01 0 464
공지사항
지니봇 오디오 소프트웨어와 다국어 언어 파일
genirobot | 2024.02.29 | 추천 0 | 조회 192
genirobot 2024.02.29 0 192
공지사항
스크래치 3 설치 파일 (Winodows 10 / 11, macOS 13)
genirobot | 2023.09.05 | 추천 0 | 조회 1742
genirobot 2023.09.05 0 1742
공지사항
지니봇 하드웨어 일부 사양 변경 모델 확인 안내
genirobot | 2023.04.11 | 추천 0 | 조회 287
genirobot 2023.04.11 0 287
13
(영문) BBC micro:bit-GENIBOT Radio Programming Guide
genirobot | 2024.01.30 | 추천 0 | 조회 839
genirobot 2024.01.30 0 839
12
(한글) 지니봇 사용 설명서
genirobot | 2023.01.26 | 추천 0 | 조회 994
genirobot 2023.01.26 0 994
11
지니캠 사용 설명서
genirobot | 2022.06.14 | 추천 0 | 조회 1372
genirobot 2022.06.14 0 1372
10
스마트펜을 활용한 온라인 교수학습 플랫폼 지니클래스
genirobot | 2022.06.09 | 추천 0 | 조회 2493
genirobot 2022.06.09 0 2493
9
지니스틱 동글 펌웨어 1.0.4
genirobot | 2022.04.22 | 추천 0 | 조회 966
genirobot 2022.04.22 0 966
8
지니봇 컬러링 캐릭터 시트 12종
genirobot | 2021.12.07 | 추천 0 | 조회 1365
genirobot 2021.12.07 0 1365
7
지니봇 크리스마스 캐릭터 시트 3종
genirobot | 2021.12.06 | 추천 0 | 조회 1179
genirobot 2021.12.06 0 1179
6
지니봇 활동판 2종 (축구 활동판, 장애물 달리기 활동판)
genirobot | 2021.11.25 | 추천 0 | 조회 1650
genirobot 2021.11.25 0 1650
5
지니봇 기본 구성품 변경 안내
genirobot | 2021.08.19 | 추천 0 | 조회 1144
genirobot 2021.08.19 0 1144
4
지니봇 캐릭터 시트 12종
genirobot | 2021.07.23 | 추천 0 | 조회 1876
genirobot 2021.07.23 0 1876