SUPPORT

Notice & News

공지 & 뉴스
자료실
정품 등록
온라인 문의
A/S
FAQ
전체 21
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
공지사항
지니봇 펌웨어 2.3.24 업데이트 안내
genirobot | 2023.09.18 | 추천 0 | 조회 610
genirobot 2023.09.18 0 610
공지사항
지니봇 스크래치 3 업데이트 안내
genirobot | 2023.09.05 | 추천 0 | 조회 26
genirobot 2023.09.05 0 26
공지사항
스크래치 3 설치 파일 (Winodows 10 / 11, macOS 13)
genirobot | 2023.09.05 | 추천 0 | 조회 1280
genirobot 2023.09.05 0 1280
공지사항
지니봇 구글 안드로이드 1.0.29 및 애플 iOS 1.0.22 앱 업데이트 안내
genirobot | 2023.08.21 | 추천 0 | 조회 247
genirobot 2023.08.21 0 247
15
(영문) GENIBOT User Guide for Programming Robot GB1-UPG0906O15
genirobot | 2023.09.06 | 추천 0 | 조회 593
genirobot 2023.09.06 0 593
14
지니봇 안드로이드 앱 1.0.23 업데이트 안내
genirobot | 2023.04.11 | 추천 0 | 조회 156
genirobot 2023.04.11 0 156
13
(한글) 지니봇 사용 설명서
genirobot | 2023.01.26 | 추천 0 | 조회 571
genirobot 2023.01.26 0 571
12
(영문) BBC micro:bit-GENIBOT Radio Programming Guide
genirobot | 2022.11.28 | 추천 0 | 조회 623
genirobot 2022.11.28 0 623
11
지니캠 사용 설명서
genirobot | 2022.06.14 | 추천 0 | 조회 1113
genirobot 2022.06.14 0 1113
10
스마트펜을 활용한 온라인 교수학습 플랫폼 지니클래스
genirobot | 2022.06.09 | 추천 0 | 조회 1580
genirobot 2022.06.09 0 1580
9
지니스틱 동글 펌웨어 1.0.4
genirobot | 2022.04.22 | 추천 0 | 조회 696
genirobot 2022.04.22 0 696
8
지니봇 컬러링 캐릭터 시트 12종
genirobot | 2021.12.07 | 추천 0 | 조회 1130
genirobot 2021.12.07 0 1130
7
지니봇 크리스마스 캐릭터 시트 3종
genirobot | 2021.12.06 | 추천 0 | 조회 942
genirobot 2021.12.06 0 942
6
지니봇 활동판 2종 (축구 활동판, 장애물 달리기 활동판)
genirobot | 2021.11.25 | 추천 0 | 조회 1333
genirobot 2021.11.25 0 1333