SUPPORT

Notice & News

공지 & 뉴스
자료실
정품 등록
온라인 문의
A/S
FAQ
전체 21
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
공지사항
지니봇 펌웨어 2.3.26 업데이트 안내
genirobot | 2023.11.15 | 추천 0 | 조회 694
genirobot 2023.11.15 0 694
공지사항
지니봇 구글 안드로이드 1.0.31 및 애플 iOS 1.0.22 앱 업데이트 안내
genirobot | 2023.11.15 | 추천 0 | 조회 321
genirobot 2023.11.15 0 321
공지사항
지니봇 스크래치 3 업데이트 안내
genirobot | 2023.09.05 | 추천 0 | 조회 75
genirobot 2023.09.05 0 75
공지사항
스크래치 3 설치 파일 (Winodows 10 / 11, macOS 13)
genirobot | 2023.09.05 | 추천 0 | 조회 1430
genirobot 2023.09.05 0 1430
15
(영문) BBC micro:bit-GENIBOT Radio Programming Guide
genirobot | 2023.11.17 | 추천 0 | 조회 701
genirobot 2023.11.17 0 701
14
(영문) GENIBOT Technical Guide for Programming Robot
genirobot | 2023.11.09 | 추천 0 | 조회 673
genirobot 2023.11.09 0 673
13
지니봇 안드로이드 앱 1.0.23 업데이트 안내
genirobot | 2023.04.11 | 추천 0 | 조회 198
genirobot 2023.04.11 0 198
12
(한글) 지니봇 사용 설명서
genirobot | 2023.01.26 | 추천 0 | 조회 714
genirobot 2023.01.26 0 714
11
지니캠 사용 설명서
genirobot | 2022.06.14 | 추천 0 | 조회 1213
genirobot 2022.06.14 0 1213
10
스마트펜을 활용한 온라인 교수학습 플랫폼 지니클래스
genirobot | 2022.06.09 | 추천 0 | 조회 1817
genirobot 2022.06.09 0 1817
9
지니스틱 동글 펌웨어 1.0.4
genirobot | 2022.04.22 | 추천 0 | 조회 776
genirobot 2022.04.22 0 776
8
지니봇 컬러링 캐릭터 시트 12종
genirobot | 2021.12.07 | 추천 0 | 조회 1219
genirobot 2021.12.07 0 1219
7
지니봇 크리스마스 캐릭터 시트 3종
genirobot | 2021.12.06 | 추천 0 | 조회 1036
genirobot 2021.12.06 0 1036
6
지니봇 활동판 2종 (축구 활동판, 장애물 달리기 활동판)
genirobot | 2021.11.25 | 추천 0 | 조회 1473
genirobot 2021.11.25 0 1473