SUPPORT

Notice & News

공지 & 뉴스
자료실
정품 등록
온라인 문의
A/S
FAQ
전체 17
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
공지사항
스크래치 3 설치 파일 (Winodows 10 / macOS)
genirobot | 2022.11.28 | 추천 0 | 조회 839
genirobot 2022.11.28 0 839
공지사항
지니스틱 동글 펌웨어 1.0.4
genirobot | 2022.04.22 | 추천 0 | 조회 407
genirobot 2022.04.22 0 407
8
(영문) BBC micro:bit-GENIBOT Radio Programming Guide
genirobot | 2022.11.28 | 추천 0 | 조회 357
genirobot 2022.11.28 0 357
7
(영문) GENIBOT Unplugged Programming Guide GB1-UPG1128N10
genirobot | 2022.11.28 | 추천 0 | 조회 350
genirobot 2022.11.28 0 350
6
지니캠 사용자 설명서
genirobot | 2022.06.14 | 추천 0 | 조회 806
genirobot 2022.06.14 0 806
5
스마트펜을 활용한 온라인 교수학습 플랫폼 지니클래스
genirobot | 2022.06.09 | 추천 0 | 조회 706
genirobot 2022.06.09 0 706
4
지니봇 컬러링 캐릭터 시트 12종
genirobot | 2021.12.07 | 추천 0 | 조회 734
genirobot 2021.12.07 0 734
3
지니봇 크리스마스 캐릭터 시트 3종
genirobot | 2021.12.06 | 추천 0 | 조회 668
genirobot 2021.12.06 0 668
2
지니봇 활동판 2종 (축구 활동판, 장애물 달리기 활동판)
genirobot | 2021.11.25 | 추천 0 | 조회 943
genirobot 2021.11.25 0 943
1
지니봇 캐릭터 시트 12종
genirobot | 2021.07.23 | 추천 0 | 조회 1304
genirobot 2021.07.23 0 1304